Политика за лични данни

Уважаеми клиенти и партньори,

Благодарим Ви, че ни се доверявате и използвате нашите услуги по изработка на сайт, изработка на онлайн магазин, SEO Оптимизация, Интернет реклама. Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите клиенти и партньори е основен приоритет за GS-WebCreator.

Ние в GS-WebCreator винаги сме полагали всички възможни усилия да защитим личните данни на нашите клиенти и партньори в най-висока степен, предоставени ни за целите на извършваните от  нас услуги и заявените поръчки от страна на нашите клиенти по изработка на сайт, изработка на онлайн магазин, SEO Оптимизация и реклама в Google. Ето защо защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение за GS-WebCreator.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на лични данни въвежда още по-строги правила, които имаме готовност да приложим изцяло. Наша основна цел е нашите клиенти и партньори да се чувстват в сигурни ръце, когато се доверяват и ползват услугите на GS-WebCreator по изработка на сайт, изработка на онлайн магазин, SEO Оптимизация, Интернет реклама.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики GS-WebCreator предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на нашите клиенти и партньори в безопасност.

Освен личните данни, ние от GS-WebCreator се задължаваме да пазим и не разгласяваме конфиденциални данни, предоставени ни от нашите клиенти и партньори за целите на изпълнение на поръчката – изработка на сайт, изработка на онлайн магазин, SEO Оптимизяция, Интернет реклама.

Личните данни и предоставената от нашите клиенти и партньори информация се използват единствено за целите и нуждите за изпъленение на предоставените от нас и поръчани от нашите клиенти и партньори услуги – изработка на сайт, изработка на онлайн магазин, SEO Оптимизация, Интернет реклама.

GS-WebCreator събира и обработва личните данни на нашите клиенти и партньори в съответствие със Закона за личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Обработването на личните данни е необходимо за изпълнение на задълженията по договор, по който физическото лице (клиент на GS-WebCreator), за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.

С направена поръчка за изработка на сайт, изработка на онлайн магазин, SEO Оптимизация, реклама в Google, нашите клиенти изрично се съгласяват, че GS-WebCreator има право да обработва личните им данни, предоставени за целите на изпълнението на услугите.

GS-WebCreator гарантира, че личните данни и дадената от клиентите информация, необходима за изработка на сайт, изработка на онлайн магазин, SEO Оптимизация, Интернет реклама, няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от изпълнение на поръчката, освен в случите, предвидени в действащото законодателство.

Достъп до личните данни и информацията, предоставени от нашите клиенти и партньори за нуждите на изпълнение на услугите по изработка на сайт, изработка на онлайн магазин, SEO Оптимизация, Интернет реклама, имат само служителите на GS-WebCreator, ангажирани с изпълнение на поръчката, както и счетоводният отдел, доколкото това е необходимо за нормалното осчетоводяване на извършените услуги.

Извън регламентираните по-горе служители на фирмата, лични данни и информация могат да бъдат предоставяни и на държавни служби или институции, но само в предвидените от закона случаи.

При изработката на сайтове и онлайн магазини GS-WebCreator използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисното управление на контролите за сигурност. За да бъде осигурена максимално защитата на данните и съдържащата се информация в изработените от нас сайтове и онлайн магазини, ние от GS-WebCreator прилагаме различни механизми за тази цел.

Един от тези механизми е, че при изработка на сайт или онлайн магазин добавяме SSL Сертификат (Secure Socket Layer), чието основно предназначение е да се установи защита на информацията от подслушване, подправяне и т.н.

SSL Сертификатът печели доверието на потребителите и им осигурява сигурност и спокойствие при въвеждане на конфиденциална информация в сайтовете и електронните магазини на нашите клиенти.

SSL е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уеб сайт) и браузър (потребител). Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

Криптиране на връзката чрез SSL Сертификат е крайно препоръчително за всички онлайн платформи и електронни магазини, в които потребителите въвеждат лични данни и/или извършват онлайн разплащания. Ето защо при изработка на онлайн магазин, ние от GS-WebCreator задължително добавяме SSL Сертификат за онлайн магазина.

При добавянето на SSL Сертификат адресите на всеки един изработен от нас сайт и онлайн магазин съдържат https.

С цел осигуряване защита на данните и съдържащата се информация в изработените от нас сайтове и онлайн магазини, ние от GS-WebCreator изработваме всеки един сайт и електронен магазин на защитен с потребителско име и парола Интернет адрес.